תקנון ותנאי שימוש

 1. כללי
  1. אתר Hydroxyl (להלן בהתאמה: “האתר“, “החברה“) הנו האתר הייצוגי של החברה והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
  2. בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשוי להשתנות מעת לעת.
  3. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  5. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  8. הסרטונים ו/או המידע המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר.
  9. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הקורסים והמוצרים המוצעים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.
  11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 2. הזכות/כשרות להשתמש באתר
  1. רשאי להשתתף ולבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.
   2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   4. המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא”ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח 2008.
   5. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
  2. אופן המכירה
   1. החברה מאפשרת לך לרכוש קורסים, הדרכות (מלאות או חלקיות) ושירותים שונים באמצעות האתר; החברה מאפשרת לך לרכוש גם שירותים אישיים כגון ליווי אישי, הדרכות אישיות לייב, הדרכות קבוצתיות בלייב או באופן פרונטאלי, כנסים פרונטאליים, פגישות פרונטאליות, ספרים וחוברות וכיוצב’, ותנאי אתר זה יחולו במלואם גם על התקשרויות מסוג זה. (להלן: “השירותים“).
   2. כדי לבצע הזמנה של איזה מן השירותים יש תחילה לבחור את הקורס או השירות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה“), ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
   3. ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
   4. לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה אימות פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור מחברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש על כי עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה.
   5. החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
   6. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של האתר.
 3. שירות לקוחות
  1. בשאלות לגבי הקורסים והשירותים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בחברה.
  2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני office@hydroxyl.co.il ובטלפון 074-722-2200
  3. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 4.  מדיניות ביטול
  משתמש שרכש שירות ו/או מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
  אופן מסירת הודעת ביטול
  1. המשתמש ימסור לחברה הודעת הביטול (ביחד להלן “ההודעה”) באחת מהדרכים הבאות:
  2. טלפון: 074-722-2200
  3. דוא”ל: office@hydroxyl.co.il
  4. בהודעה ימסור המשתמש את שמו המלא, מספר טלפון או כתובת דוא”ל באמצעותם ניתן ליצור קשר עם המשתמש ואת סיבת הביטול.
 5. ביטול מכירה ע”י החברה והפסקת פעילות האתר:
  1. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או השירותים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מגפה או חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת הקורסים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת הקורסים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת הקורסים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת הקורסים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על הקורסים ו/או השירותים בין מועד פרסום הקורס ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת הקורס ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. 
 6. אחריות ושרות
  1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הקורס או השירות באתר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
  3. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח בחומרים שנרכשו ונלמדו על ידו באמצעות האתר.
  4. למרות המאמץ לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין הנהלת האתר מתחייבת לדיוקו המלא של המידע המופיע בו, והם לא יישאו באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר. כל משתמש באתר מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הינם על אחריותו הבלעדית, והכניסה והשימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש. אתר זה נבנה ועוצב במטרה לספק מידע רחב בנושא עסקים, מכירות ושיווק. לפיכך, אתר זה, לרבות קישורים הכלולים בו לאתרים אחרים, אינו בא במקום ייעוץ מקצועי, ואין להסתמך עליו לצורך כלשהו מעבר לקבלת מידע כללי.
  5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מצהיר בזאת, שידוע לו כי השירותים המוצעים למכירה באתר לרבות קורסים והדרכות (מלאים ו/או חלקיים) כוללים שיטות עבודה שפותחו במשך שנים רבות על ידי אנשי מקצוע מטעם החברה העוסקים בתחום הייעוץ העסקי, וכי שיטות אלה אינן השיטות הבלעדיות ו/או היחידות בענף זה, וכי עצם קיומן של הדרכות ו/או קורסים אינם מהווים תחליף להתייעצות ו/או שכירת שירותי בעלי מקצוע בכל ענין קונקרטי ו/או נקודתי הקשור בניהול העסק שלך.
  6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השימוש בשיטות העבודה המוצעות ומוצגות במסגרת השירותים הינו באחריות בלעדית של המשתמש, והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי שיטות עבודה אלה דורשות נסיון מעשי, מקצועיות ויכולות להשתנות ממקרה למקרה, ולכן אין החברה אחראית על שימוש שנעשה באיזה מן ההדרכות ו/או השירותים באופן מעשי ו/או על תוצאות שימושים מסוג שכזה.
  7. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי לימוד ו/או השתתפות בקורסים ו/או הדרכות ו/או באיזה מן השירותים המוצעים באתר איננו מוסדר בחוק לצורך מתן רשיון, וכי תעודת השתתפות/סיום שמוענקת (ככל שמוענקת) למשתמש שהשתתף בקורס ו/או הדרכה איננה מכח דין ו/או הסמכה תחת פיקוח ו/או רשיון אלא כתעודה כללית שמוענקת מטעם החברה בלבד; תעודה זו איננה מזכה את המשתמש ו/או את בעל התעודה בזכות הכפופה לרשיון ו/או הסמכה, כבעל מקצוע שהשלים לימודיו ו/או בכל תואר ו/או השכלה ו/או תעודה רשמית הכפופה לאישור על פי חוק; למשתמש אין ולא תהיינה כל טענות בקשר לכך.
  8. תנאי תקנון אלו והם בלבד משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים.
  9. המשתמש מצהיר בזאת כי לא הסתמך ולא יטען כי הסתמך על כל מצג ו/או הבטחה ו/או פרסום ו/או התחייבות בעל-פה או בכתב שאינם מפורשים בתנאי תקנון זה והחברה ו/או מי מטעמה לא יהיו קשורים בכל הבטחות, מצגים, הצהרות, פרסומים וכד’ שאינם כלולים בפירוש בתנאי שימוש אלו ושנעשו, אם בכלל, לפני הזמנת השירותים או לאחריהם.
  10. למען הסר ספק יובהר שהנהלת האתר לא תישא באחריות לכל תוצאות השימוש בחומר שבאתר, לרבות טעויות או שגיאות שיכללו בחומר המתפרסם בו – אם יהיו כאלה – וכל שימוש כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד. להנהלת האתר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים שיגרמו למשתמשים או לצדדי ג’ כלשהם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על החומר המופיע באתר, ו/או אשר הגישה אליו היא באמצעות האתר, הקישורים, ו/או מנוע החיפוש.
   הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי בשל כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או בשל וירוסים כתוצאה מהשימוש באתר.
  11. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק קורסים ושירותים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי הקורסים או השירותים שרכש באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 074-722-2200 או בדואר אלקטרוני office@hydroxyl.co.il והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 7. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות הטקסטים, התמונות והסרטונים), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, סרטונים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בקורסים של החברה, ברשימות המופיעות באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר החברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), אלא לעמוד הבית בלבד.
  6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
  7. שם המותג (Hydroxyl), שם האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  8. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  9. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
 8. זמינות האתר ותכניו
  1. החברה אינה מתחייבת בשום אופן כי האתר יהיה זמין ללא הפסקה ובאופן רציף, ויתכן כי מסיבות שאינן תלויות בה, משמע הינן “כח עליון” לרבות תקלות תוכנה, תקלות חומרה, בעיות ו/או תקלות תקשורת, מתקפות האקרים, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, בעיות בחוות השרתים, בעיות עם ספקי התוכנה, בעיות עם ספקי החומרה, בעיות באספקת חשמל או כל בעיה אחרת, האתר לא יהיה זמין לפרק הזמן שיידרש לתיקון הבעיה או התקלה כאמור.
  2. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 9. תנאים נוספים
  1. החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). הום בדק אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל, בטוח, איכותי או אמין וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
  2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת”א-יפו.
  3. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
  4. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
דילוג לתוכן